گوردون گری

گوردون گری

گوردون گری یک مدرس مدعو در بخش انسان شناسی دانشگاه تمپل است. این نویسنده به عنوان بخشی از برنامه انسان شناسی تصویری دانشگاه تمپل ، تحقیقاتی را درباره سینمای مالزی انجام داده و کلاسهای فیلم داستانی را تدریس می کند.

کتاب های گوردون گری

سینما