جان مارتین

جان مارتین

جان مارتین یک کارگردان و مربی تئاتر است که به تحقق بخشیدن به درخواست استاد ژاک لکوک برای "ایجاد تئاتری که وجود ندارد" اختصاص دارد. او پس از کارگردانی و تدریس در سراسر جهان، ریشه های چند نژادی خود را دنبال کرده است تا کارهای نمایشی مرتبط با یک جامعه چند فرهنگی را کشف کند. وی پیشگام عملکرد بین فرهنگی در انگلستان و بنیانگذار مرکز هنرهای بین فرهنگی پان، وی همچنین در زمینه خلاقیت سخنرانی می کند، که از بسیاری از تحقیقات در مورد بسیاری از سنت های عملکردی حاصل می شود.

کتاب های جان مارتین