استفانو بولونینی

استفانو بولونینی

استفانو بولونینی متولد سال 1949 ، روانپزشک و تحلیلگر آموزش و نظارت و رئیس انجمن روانکاوی ایتالیا است. وی در بولونیا کار و زندگی می کند و مشاور و سرپرست سرویس بهداشت روان ملی ایتالیا است.

کتاب های استفانو بولونینی

چون باد،چون موج