نیکلسن بیکر

نیکلسن بیکر

نیکلسن بیکر (متولد 7 ژانویه 1957) رمان نویس و مقاله نویس آمریکایی است. داستان های او عموماً به توصیف و شخصیت پردازی دقیق بر روایت تأکید می کند. او همچنین کتابهای غیر داستانی می نویسد.

کتاب های نیکلسن بیکر

نیم طبقه