احمد فروغ بخش

احمد فروغ بخش

احمد فروغ بخش متولد سال 1346، دارای کارشناسی ارشد - تاریخ می باشد. وی مدرس دانشگاه فرهنگیان شیراز است.

کتاب های احمد فروغ بخش

ایران در عصر افشاریه