بردلی هوپ

بردلی هوپ

بردلی هوپ در چهار سال گذشته در وال استریت ژورنال کار کرده است، و امور مالی و استفاده از شهرهای نیویورک و لندن را پوشش می دهد. پیش از آن، وی شش سال به عنوان خبرنگار در خاورمیانه به سر برد، و در آنجا به گزارش خبرهای خیزش های بهار عربی از قاهره، طرابلس، تونس و بیروت پرداخت.

کتاب های بردلی هوپ

خون و نفت