پائولا هوران

پائولا هوران

پائولا هوران یک روانشناس آمریکایی است که به دلیل کتابها و سمینارهای متعدد در مورد درمانهای جایگزین و رایگان ، اشکال معتبر پزشکی ارتعاشی و درمانهای تلفیقی بدن و ذهن با تأکید بر ریکی و EFT در سراسر جهان شناخته شده است.

کتاب های پائولا هوران

قدرت یابی با ریکی