دورین ویرچو

دورین ویرچو

Doreen Virtue دارای کارشناسی و کارشناسی ارشد روانشناسی مشاوره از دانشگاه چپمن می باشد. او نویسنده بسیاری از کتاب ها ، از جمله فداکاری های روزانه ، "صبح با خداوند" و "کتاب رویاهای شیرین" و "کلمات عاشقانه از کارت های عیسی" است.

کتاب های دورین ویرچو

شجاعت خلاق بودن


کاستن از بار رنج


فرشتگان شفابخش


من درخشان