جری هیکس

جری هیکس

جری هیکس سخنران و نویسنده الهام بخش آمریکایی است.او ۹ کتاب را با همسرش جری هیکس همکاری کرده است، کارهای زیادی را دربارهٔ قانون جاذبه با انتشارات ابراهیم هیکس ارائه کرده است و در نسخه اصلی فیلم سال ۲۰۰۶ راز منتشر شده است.جری هیکس در ۱۸ نوامبر ۲۰۱۱ فوت کرد.

کتاب های جری هیکس

بخواهید و به شما داده می شود


بازی برنده ها 1