منصوره قنبرافجه

منصوره قنبرافجه

منصوره قنبرافجه متولد سال 1335، استاد دانشکده مهندسی نساجی، گروه آموزشی شیمی نساجی و علوم الیاف دانشگاه صنعتی امیرکبیر می باشد.

کتاب های منصوره قنبرافجه