سید احمد حسینی

سید احمد حسینی

سید احمد حسینی متولد سال 1364 ، شاعر معاصر ایرانی می باشد.

کتاب های سید احمد حسینی

چیزی در من زنده نیست


منظومه ی شمسی


غزل روزگار ما 2


طبقه ی اول-اول شرقی