مریام ایوان ینسن

مریام ایوان ینسن

میریام ایوان ینسن استاد ادبیات تطبیقی ​​و مطالعات ادبی و فرهنگی در دانشگاه هارتفورد کنتیکت و نویسنده می باشد.

کتاب های مریام ایوان ینسن

روایت آمیزی در دن کیشوت