علی گلصورت پهلویانی

علی گلصورت پهلویانی

دكتر علي گلصورت پهلوياني متولد سال 1339، استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد می باشد. وی دارای دکترای سازه دانشگاه انگلستان 1392، کارشناسی ارشد سازه دانشگاه تهران ایران 1368، و کارشناسی عمران دانشگاه تهران ایران 1365 می باشد.

کتاب های علی گلصورت پهلویانی

مدیریت ساخت