غلامرضا ورهرام

غلامرضا ورهرام

غلامرضا ورهرام متولد سال 1311، استاد، رشته تاریخ، دانشكده الهیات و ادبیات، دانشگاه الزهرا (س) می باشد. وی دارای كارشناسى و كارشناسى ارشد و دكتراى تاریخ از دانشگاه ایران است. زمینه ‏هاى علمى و تحقیقاتى وی طرح تصحیح و احیاء نسخه‏ هاى خطى تاریخى، نظارت بر 5 پایان‏نامه كارشناسى ارشد و دكترا می باشد. تألیفات وی (نگارش یا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 12 تعداد تألیفات (نگارش یا ترجمه كتاب) در زمینه های كتاب‏شناسى آسیاى مركزى در دوران اسلامى است.

کتاب های غلامرضا ورهرام