فرهاد ساسانی

فرهاد ساسانی

فرهاد ساسانی متولد سال 1349 ، عضو هیات علمی و دانشیار گروه زبانشناسی دانشگاه الزهرا است. وی دارای مدرک دكتري زبانشناسی می باشد.

کتاب های فرهاد ساسانی