کوروش صفوی

کوروش صفوی

زبان شناس و مترجم ایرانی، نایب رئیس انجمن زبان شناسی ایران و استاد دانشگاه علامه طباطبایی است. پژوهش های او در زمینه معناشناسی، نشانه شناسی، رابطهٔ زبان شناسی و

کتاب های کوروش صفوی

تاریخ زبان


منطق در زبان شناسی


درآمدی بر معنی شناسی زبان


آشنایی با نظریه های نقد ادبی


بوطیقای ساخت گرا


محفل فیلسوفان خاموش


هفت گفتار درباره ترجمه


استعاره


درآمدی بر معنی شناسی


دیوان غربی-شرقی


زبان و اندیشه


نگاهی تازه به معنی شناسی


زبان و ذهن


واژه


معنای معنی


تقابل


نگاهی به تاریخ معنی شناسی


نوشته های پراکنده


دوره زبان شناسی عمومی


درآمدی تازه بر فلسفه ی زبان


از زبان شناسی به ادبیات 2


زبان شناسی و درک انسان


فرهنگ توصیفی مطالعات ادبی


فردینان دوسوسور


فرهنگ توصیفی معنی شناسی