کوروش صفوی

کوروش صفوی

زبان شناس و مترجم ایرانی، نایب رئیس انجمن زبان شناسی ایران و استاد دانشگاه علامه طباطبایی است. پژوهش های او در زمینه معناشناسی، نشانه شناسی، رابطهٔ زبان شناسی و

کتاب های کوروش صفوی

نگاهی تازه به معنی شناسی


تقابل


نگاهی به تاریخ معنی شناسی


نوشته های پراکنده


بوطیقای ساخت گرا


زبان شناسی و ادبیات


دیوان غربی-شرقی


زبان و اندیشه


درآمدی بر معنی شناسی


محفل فیلسوفان خاموش


دوره زبان شناسی عمومی


زبان و ذهن


از زبان شناسی به ادبیات 2


از زبان شناسی به ادبیات 1


فردینان دوسوسور


فرهنگ توصیفی معنی شناسی