محمود جوادیان کوتنایی

محمود جوادیان کوتنایی

محمود جوادیان کوتنایی، زادۀ۱۳۳۲، قائم­شهر شاعر، داستان­ نویس و پژوهندۀ ادبی، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی می باشد.
وی هم فارسی می­ سراید و هم مازندرانی. نام هنری او «وَهمِن کوتنایی» است. از گروه نویسندگان گاهنامۀ کتاب فروردین، و کتاب قائم­شهر،قطب صنعت مازندران است.

کتاب های محمود جوادیان کوتنایی