ریک دی روشرز

ریک دی روشرز

دکتر ریک دی روشرز مدیر برنامه و دانشیار تئاتر و اجرای چند رسانه ای در کالج لمان دانشگاه سیتی نیویورک است.

کتاب های ریک دی روشرز