جودیت وستون

جودیت وستون

جودیت وستون متولد سال 1946 نویسنده "بازیگردانی" و "درک کارگردان فیلم" است و همچنین به نویسندگان و کارگردانان فیلم و تلویزیون برای اجرای پروژه هایشان مشورت می دهند.

کتاب های جودیت وستون

بازیگردانی