الن چشایر

الن چشایر

الن چشایر محقق ، نویسنده و مدرس متخصص در فیلم و رسانه می باشد.

کتاب های الن چشایر

جوئل و ایتن کوئن