محمداسماعیل افضل پور

محمداسماعیل افضل پور

محمداسماعیل افضل پور متولد سال 1344، استاد دانشکدهتربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند می باشد. وی دارای دکترای تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی (1383، دانشگاه تربیت مدرس) است.

کتاب های محمداسماعیل افضل پور

آناتومی انسان