مهدی کسب پرست

مهدی کسب پرست

مهدی کسب‌پرست متولد سال 1344، مربی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد می باشد.

کتاب های مهدی کسب پرست