فرهاد دریانوش

فرهاد دریانوش

آقای دکتر فرهاد دریانوش Dr. Farhad Daryanoosh دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران فرد مهم علمی -(185177)

کتاب های فرهاد دریانوش