عاطفه آجری آیسک

عاطفه آجری آیسک

 عاطفه آجری‌آیسک متولد سال 1363، استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه حقوق می باشد. وی دارای دکترای تخصصی علوم (1395) می باشد و هم اکنون عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند است. 

کتاب های عاطفه آجری آیسک