فرد آر دیوید

فرد آر دیوید

دکتر فرد آر دیوید نویسنده سه کتاب اصلی مدیریت استراتژیک است که در بیش از 400 کالج و دانشگاه از جمله دانشگاه هاروارد و دانشگاه دوک استفاده شده است. به شش زبان خارجی ترجمه و منتشر شده است. 

کتاب های فرد آر دیوید