مهدی بهرامی

مهدی بهرامی

مهدی بهرامی از نویسندگان نسل چهارم معاصر است. از او تا کنون رمانهایی به نامهای «گهواره مردگان» و «هشت پیانیست» منتشر شده است.

کتاب های مهدی بهرامی

شانه بر شن


هشت پیانیست


گهواره مردگان