بنیامین دیلم کتولی

بنیامین دیلم کتولی

بنیامین دیلم کتولی متولد سال 1361 ، شاعر ایرانی است.

کتاب های بنیامین دیلم کتولی

رستم های بی سر


سلاطین گمشده


درد در لولای در


ماه در آینه ی جیبی