حامدرضا گودرزی

حامدرضا گودرزی

دکتر حامدرضا گودرزی متولد سال 1357، متخصص ژنتیک پزشکی از پزشکان شهر شیراز هستند.

کتاب های حامدرضا گودرزی