بیل نیکولز‏‫

بیل نیکولز‏‫

بیل نیکولز (متولد 1942) منتقد و تئوریسین فیلم آمریکایی است که بیشتر بخاطر کارهای پیشگام خود به عنوان بنیانگذار مطالعه معاصر فیلم مستند مشهور است. کتاب 1991 او ، نمایندگی واقعیت: مباحث و مفاهیم در مستند، برای اولین بار تئوری فیلم مدرن را در مطالعه فیلم مستند به کار برد. به دنبال آن تعداد زیادی کتاب توسط دیگران و با کتابها و مقاله های اضافی توسط نیکولز دنبال شده است. جلد اول از مجموعه داستان های دو جلدی فیلم ها و روش ها (1976 ، 1985) به ایجاد مطالعات فیلم به عنوان یک رشته دانشگاهی کمک کرد. نیکولز استاد برجسته بخش سینما در دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو و رئیس هیئت مشاوره موسسه فیلم مستند است.

کتاب های بیل نیکولز‏‫