کارولین التون

کارولین التون

کارولین التون روانشناسی شغلی است که بیست سال گذشته را صرف آموزش و پشتیبانی از پزشکان کرده است. وی دکترای خود را از دانشکده پزشکی دانشگاه کالج لندن دریافت کرد و واحد مشاغل پشتیبانی از پزشکان در بیش از هفتاد بیمارستان در سراسر لندن را ایجاد و رهبری کرد.

کتاب های کارولین التون

من هم یک انسانم