جواد نعمتی

جواد نعمتی

جواد نعمتی متولد سال 1356 ، شاعر و نویسنده ی ایرانی می باشد.

کتاب های جواد نعمتی

پنجه بر دیوار