سالوین شاپیرو

سالوین شاپیرو

جیکوب سالوین شاپیرو (19 دسامبر 1879 - 30 دسامبر 1973) استاد برجسته تاریخ در کالج شهر نیویورک بود. شاپیرو در کتاب خود، لیبرالیسم و چالش فاشیسم، به بحث درباره تغییرات در انگلیس و فرانسه پرداخت. شاپيرو تکامل آرام لیبرالیسم در انگلستان را با تغییر و تحولات خشونت آمیز بین ارتجاع و نیروهای لیبرال در فرانسه مقایسه کرد. بر اساس استدلال شاپیرو، این دیالکتیک خشن تاریخی در فرانسه باعث ایجاد ایده های اساسی نازیسم شد.

کتاب های سالوین شاپیرو