راجر کارترایت

راجر کارترایت

راجر كارترايت (Roger Cartwright) نویسنده و کارآفرین آمریکایی می باشد.

کتاب های راجر کارترایت

خلق سازمان کار آفرین


راهبردهای رشد غول آسا