الن برن

الن برن

الن برن (12 ژانویه 1915 - 21 دسامبر 1962) شاعر فرانسوی قرن بیستم بود. او که یک وکیل بود ، برای محافل ادبی در پاریس نسبتاً ناشناخته بود.

کتاب های الن برن