آرنگ کشاورزیان

آرنگ کشاورزیان

آرنگ کشاورزیان دانشیار مطالعات خاورمیانه و اسلامی در دانشگاه نیویورک است. تحقیقات وی بر سیاست های مدرن ایران، اقتصاد سیاسی منطقه خلیج فارس و سیاست های مقایسه ای خاورمیانه متمرکز است.

کتاب های آرنگ کشاورزیان

بازار و دولت در ایران