جیمز ویلیامز

جیمز ویلیامز

جیمز ویلیامز متولد سال 1965 ، مدرس فلسفه دانشگاه داندی و نویسنده کتابهای متعدد می باشد.

کتاب های جیمز ویلیامز

فهم پساساختارگرایی