مهرداد قیومی بیدهندی

مهرداد قیومی بیدهندی

مهرداد قیومی بیدهندی متولد سال 1338 ، مدرس و محقق تاریخ معماری و هنر می باشد. وی دارای مدرک دكترای مـعماري از دانشگاه شهيد بهشتي است.

کتاب های مهرداد قیومی بیدهندی