فیلیپ ال گروس

فیلیپ ال گروس

فیلیپ ال گروس (Philippe L. Gross) متولد سال 1963، عکاس آمریکایی می باشد.

کتاب های فیلیپ ال گروس

تائوی عکاسی