دینا ایوردانووا

دینا ایوردانووا

دینا ایوردانووا (متولد 1960)، مربی و استاد مطالعات فیلم در دانشگاه سنت اندروز است. متخصص سینمای جهان، تخصص ویژه وی در، سینمای بالکان اروپای شرقی و به طور کلی اروپا است. تحقیقات او در سطح فرا ملی به سینما نزدیک می شود و بر پویایی فیلم فراملی متمرکز است. او علاقه خاصی به مسائل مربوط به سینما در حاشیه و تاریخ نگاری جایگزین دارد. او در زمینه هنر فیلم و صنعت فیلم بین المللی و فراملی منتشر شده است و شبکه های تحقیقاتی جشنواره های فیلم و دینامیک سینمای جهان را با بودجه Leverhulme Trust برگزار می کند.

کتاب های دینا ایوردانووا

امیر کوستوریتسا