شهاب موسوی زاده

شهاب موسوی زاده

شهاب موسوي زاده، متولد 1324 است و زادگاهش شهر تهران. از 14 سالگي نزد استاد حسين شيخ  نقاشي آموخته و در سال 48 به دانشكده هنرهاي زيبا رفته و پس از فارغ  التحصيلي در سال 52 كار خود را آغاز كره است. در سال 62 به آلمان مهاجرت مي كند و پس از بيست و يك سال به ايران بازمي گردد. در تمام اين بيست و يكي دو سال تم اصلي نقاشي هاي موسوي زاده انقلاب مشروطه و اساطير ايران باستان بوده است.

کتاب های شهاب موسوی زاده

نمایشنامه و خدایان


جهان


شهاب موسوی زاده