مجتبی مقصودی

مجتبی مقصودی

مجتبی مقصودی (متولد ۱۳۴۲ در قائم شهر) نویسنده و پژوهشگر ایرانی حوزه علوم سیاسی است. وی بنیانگذار دو انجمن علوم سیاسی ایران و انجمن علمی مطالعات صلح ایران بوده؛ در حال حاضر ریاست هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران، مدیر مسئول و سردبیر پژوهشنامه علوم سیاسی و مدیریت گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی را بر عهده دارد. پژوهش‌ها و سخنرانی‌های او بیشتر در حوزه جامعه‌شناسی و تحولات سیاسی- اجتماعی ایران، مطالعات قومی، توسعه سیاسی و صلح است.

کتاب های مجتبی مقصودی