والتر اولمان

والتر اولمان

والتر اولمان (29 نوامبر 1910 ، در پالكائو - 18 ژانویه 1983 ، در كمبریج) یك دانشمند اتریشی-یهودی بود كه در دهه 1930 اتریش را ترك كرد و در انگلستان اقامت گزید، و در آنجا به تابعیت طبیعی رسید. او مرجع شناخته شده ای در اندیشه سیاسی قرون وسطایی و به ویژه نظریه حقوقی بود، حوزه ای که در آن به طور گسترده ای منتشر می کرد.

کتاب های والتر اولمان

بنیادهای اومانیسم رنسانس