نرگسی ابهری

نرگسی ابهری

اب‍وال‍م‍ک‍ارم‌ ق‍درت‌ال‍ل‍ه ن‍رگ‍س‍ی‌ اب‍ه‍ری‌ (ق‌۹۳۸ - ۸۷۶) ، شاعر ایرانی بوده است.

کتاب های نرگسی ابهری

دیوان نرگسی ابهری