فریتس آلهوف

فریتس آلهوف

فریتز آلهوف ، PhD ، استادیار فلسفه در دانشگاه غربی میشیگان است. حوزه های تحقیقاتی وی در نظریه اخلاق، اخلاق کاربردی و فلسفه زیست شناسی / علوم است. او سردبیر Wine & Philosophy (Blackwell 2007) می باشد.

کتاب های فریتس آلهوف

فلسفه و غذا