نورمن بری

نورمن بری

نورمن پاتریک بری (25 ژوئن 1944 - 21 اکتبر 2008) فیلسوف سیاسی انگلیسی بود که به عنوان یکی از نمایندگان لیبرالیسم کلاسیک شناخته شد. در بیشتر دوران حرفه ای خود وی استاد نظریه اجتماعی و سیاسی در دانشگاه باکینگهام بود.

کتاب های نورمن بری

نظریه نظم خودانگیخته


رفاه