شیدا امینی

شیدا امینی

شیدا امینی متولد سال 1357 ، نویسنده ی ایرانی می باشد.

کتاب های شیدا امینی

انتظار خاکستری است!