یووال طبیب

یووال طبیب

یووال طبیب یک مشاور شخصی، مدرس و توسعه دهنده PMCR (Magnet Physical Create Reality) است. این روش شواهدی را از فیزیک کوانتوم اتخاذ می کند و بنابراین نشان می دهد که هر یک از ما می توانیم واقعیت مورد نظر خود را با افکار ایجاد کنیم. یووال در سخنرانی ها و فرایندهای شخصی خود به مشتریان خود نشان می دهد که با درک اساسی نحوه کار، همه ما می توانیم زندگی خود را از یک سر به دیگری در همه زمینه ها تغییر دهیم.
یووال از اولین جلسه تا جلسه آخر مشتری را شخصاً همراهی می کند تا اطمینان حاصل کند که اجرای دقیق و بدون خطا تا رسیدن به اهداف آنها است. به نظر بسیاری یووال مربی است وقتی که صحبت از تغییر الگوهای رفتاری و تأثیر آنها بر واقعیت روزمره می شود.

کتاب های یووال طبیب