مسعود بخارایی

مسعود بخارایی

مسعود بخارایی متولد سال 1341، دارای دکترای عمومی می باشد.

کتاب های مسعود بخارایی

چاقی نگرشی دیگر