شوکا حسینی

شوکا حسینی

شوکا حسینی متولد سال 1361، کارشناسی ارشد زبان شناسی و کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی خوانده ام. شاعر و منتقد در حوزه ی ادبیات و هنر هستم 

کتاب های شوکا حسینی

خیابان های سرم