سارا میلز

سارا میلز

سارا میلز استاد برجسته زبانشناسی در دانشگاه شفیلد هالام انگلیس است. علایق زبانی وی مقایسه اشکال بیان زبانی در زبانهای مختلف، به ویژه با اشاره به ادب است. زمینه اصلی دیگر کار وی فمینیسم است.
وی کتابها و مقالات زیادی درباره ادب و رویکردهای گفتاری در تحلیل ادب منتشر کرده است. همچنین در زمینه نظریه زبان شناسی فمینیستی منتشر کرده است.

کتاب های سارا میلز

گفتمان


میشل فوکو